Turun Duodecim-seuran säännöt

Yhdistyksen nimi on Turunmaan Duodecim-seura ja sen kotipaikka on Turun kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.


Yhdistyksen tarkoituksena on olla ammatillisessa ja kollegiaalisessa mielessä jäsentensä yhdyssiteenä. Tarkoitustaan seura toteuttaa järjestämällä kokouksia ja koulutustilaisuuksia sekä jakamalla tunnustuspalkintoja ja apurahoja.


Yhdistyksen johtokunta ottaa seuran jäsenet. Jäseneksi voi liittyä yhdistyksen toiminta-alueen lääkäri tai lääketieteen opiskelija.
Kunniajäseneksi seura voi kutsua henkilön, joka on ansiokkaasti edistänyt sen tarkoitusta. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta tehdään johtokunnan esityksestä seuran kokouksessa. Ehdotus katsotaan hyväksytyksi, jos ¾ annetuista äänistä sitä kannattaa.


Jäsen suorittaa seuralle vuosimaksun, jonka suuruus määrätään vuosikokouksessa. Kunniajäsen on vuosimaksusta vapaa.


Jos kahtena perättäisenä vuonna jättää vuosimaksun suorittamatta, voidaan hänet johtokunnan päätöksellä erottaa seuran jäsenyydestä.
Seuran tarkoituksen vastaisen toiminnan johdosta voi seura erottaa jäsenensä. Päätös erottamisesta tehdään johtokunnan ehdotuksesta seuran kokouksessa. Ehdotus katsotaan hyväksytyksi, jos 2/3 annetuista äänistä sitä kannattaa.


Seuran asioita hoitaa johtokunta, jonka muodostavat puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, joista yhden tulee olla lääketieteen opiskelija. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja koulutussihteerin. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä ovat läsnä.


Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja yksin tai sihteeri yhdessä johtokunnan muun jäsenen kanssa.


Seuran toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi. Toimintakertomus ja tilinpäätös on toimitettava tilintarkastajille ennen tammikuun 31. päivää ja tilintarkastajien tulee helmikuun 15. päivään mennessä antaa johtokunnalle kirjallinen seuran vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan hallinnon ja tilien tarkastuksesta.


Seura kokoontuu johtokunnan kutsusta vähintään kaksi kertaa keväällä ja kaksi kertaa syksyllä.
Seuran vuosikokous pidetään maalis- tai huhtikuussa ja vaalikokous marras- tai joulukuussa.
Puhetta seuran kokouksissa vuosi- ja vaalikokousta lukuun ottamatta johtaa puheenjohtaja ja pöytäkirjaa pitää sihteeri. Pöytäkirja tarkastetaan joko kokouksessa valittujen pöytäkirjan tarkastajien toimesta tai seuraavassa kokouksessa.
Kokouksesta on ilmoitettava lehti-ilmoituksessa Suomen Lääkärilehdessä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

10§
Seuran kokouksissa on kaikilla jäsenillä yhtäläinen äänioikeus. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Vaadittaessa äänestys on toimitettava umpilipuin.

11§
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Esitetään kertomus edelliseltä toimintavuodelta.
 4. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
 5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili ja vastuuvapauden myöntämisestä.
 6. Määrätään vuosimaksun suuruus.
 7. Käsitellään muut mahdolliset asiat.

12§
Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi seuran johtokunnan puheenjohtaja ja kuusi johtokunnan jäsentä sekä kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tilejä ja hallinto tarkastamaan.
 4. Käsitellään muut mahdolliset asiat.

13§
Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkautumisesta tehdään johtokunnalle kirjallisesti. Ehdotus käsitellään kahdessa perättäisessä, vähintään 2 viikon väliajoin pidetyssä seuran kokouksessa. Ehdotus katsotaan hyväksytyksi, jos kummassakin kokouksessa ¾ annetuista äänistä sitä kannattaa.
Jos seura purkautuu tai lakkautetaan, siirtyy sen omaisuus Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry:lle Helsingissä.