Turun Duodecim-seuran säännöt

Päivitetty 6.5.2021 / PRH

 


Yhdistyksen nimi on Turunmaan Duodecim-seura ja sen kotipaikka on Turun kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.


Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä ammatillisena ja kollegiaalisena yhdyssiteenä. Tarkoitustaan seura toteuttaa järjestämällä kokouksia ja koulutustilaisuuksia sekä jakamalla tunnustuspalkintoja ja apurahoja.


Yhdistyksen jäseneksi voi hakea lääkäri tai lääketieteen opiskelija. Johtokunta päättää jäseneksi hyväksymisestä. Kunniajäseneksi seura voi kutsua henkilön, joka on ansiokkaasti edistänyt seuran tarkoitusta. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta tehdään johtokunnan esityksestä seuran kokouksessa. Ehdotus katsotaan hyväksytyksi, jos ¾ annetuista äänistä sitä kannattaa.


Jäsen suorittaa seuralle vuosimaksun, jonka suuruus määrätään vuosikokouksessa. Kunniajäsen on vuosimaksusta vapaa.


Jäsen, joka kahtena perättäisenä vuonna jättää vuosimaksun suorittamatta, voidaan johtokunnan päätöksellä erottaa seuran jäsenyydestä. Seura voi erottaa jäsenensä myös seuran tarkoituksenvastaisen toiminnan johdosta. Päätös erottamisesta tehdään johtokunnan ehdotuksesta seuran kokouksessa. Ehdotus katsotaan hyväksytyksi, jos 2/3 annetuista äänistä sitä kannattaa.


Seuran asioita hoitaa johtokunta, jonka muodostavat puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, joista yhden tulee olla lääketieteen opiskelija. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä ovat läsnä.


Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja yksin tai sihteeri yhdessä johtokunnan muun jäsenen kanssa. Lisäksi johtokunta voi antaa valitsemilleen henkilöille oikeuden kirjoittaa yhdistyksen nimi yksin tai yhdessä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa.


Seuran toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi. Toimintakertomus ja tilinpäätös on toimitettava tilintarkastajalle ennen tammikuun 31. päivää ja tilintarkastajan tulee helmikuun 28. päivään mennessä antaa johtokunnalle kirjallinen, seuran vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan hallinnon ja tilien tarkastuksesta.


Seura kokoontuu johtokunnan kutsusta vähintään kaksi kertaa keväällä ja kaksi kertaa syksyllä. Kevät- ja syyskokouksessa puhetta johtaa johtokunnan puheenjohtaja. Seuran vuosikokous pidetään maalis- tai huhtikuussa ja vaalikokous marras- tai joulukuussa. Kokouksesta on ilmoitettava seuran internetsivuilla ja Lääkärilehdessä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Johtokunnalla on harkintavalta etäosallistumismahdollisuuden tarjoamiseen. Etäosallistumismahdollisuudesta tiedotetaan kokouskutsussa.

10§
Seuran kokouksissa on kaikilla jäsenillä yhtäläinen äänioikeus. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan asian ratkaisee kokouksenpuheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Vaadittaessa äänestys on toimitettava suljetuin lipuin.

11§
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Esitetään kertomus edelliseltä toimintavuodelta.
 4. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto.
 5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.
 6. Määrätään vuosimaksun suuruus.
 7. Käsitellään muut mahdolliset asiat.

12§
Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi seuran johtokunnan puheenjohtaja ja kuusi johtokunnan jäsentä sekä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan tilit ja hallinto.
 4. Käsitellään muut mahdolliset asiat.

13§
Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkautumisesta tehdään johtokunnalle kirjallisesti. Johtokunta tuo tämän ehdotuksen seuran kokoukseen ja se käsitellään kahdessa perättäisessä, vähintään 2 viikon väliajoin pidetyssä seuran kokouksessa. Ehdotus katsotaan hyväksytyksi, jos kummassakin kokouksessa ¾ annetuista äänistä sitä kannattaa. Jos seura purkautuu tai lakkautetaan, siirtyy sen omaisuus Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry:lle Helsingissä.